Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Van : Van der Molen Merchandise V.o.f.
Roskam 3
8061 LW Hasselt

Hierna te noemen : gebruiker

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker : de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Koper : de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Overeenkomst : de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

Artikel 2 Algemeen

De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van gebruiker in welke vorm dan ook zijn geheel vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. Levertijden in offertes van de gebruiker zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht tot ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en prijsopgaven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoerskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
5. Orders van de koper kunnen zonder toestemming van gebruiker niet worden herroepen. Zij binden gebruiker slechts, indien en voor zover gebruiker dit schriftelijk heeft bevestigd. Gebruiker heeft het recht orders te weigeren zonder opgaaf van redenen. De weigering van een order door gebruiker om wat voor reden dan ook, kan nimmer aanleiding geven tot enige aanspraak op schadevergoeding van de koper. Voor order wordt door gebruiker een minimum orderbedrag gehanteerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers of tussenpersonen van gebruiker, binden gebruikers slechts indien deze schriftelijk door gebruiker zijn bevestigd.

Artikel 4 Levering

1. De levering vindt plaats op de in de verkooporder gespecificeerde plaats en bij gebreke daarvan aan het kantooradres van de wederpartij, waarbij gebruiker zelf de wijze van transport en verpakking bepaalt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien levering geschiedt op basis van ‘’ Incoterms” zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende ‘’Incoterms’’ van toepassing zijn.
3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
5. Alle door gebruiker opgegeven levertijden zijn geheel vrijblijvend. Door de enkele overschrijding daarvan raakt gebruiker niet in verzuim en krijgt de tegenpartij geen recht op schadevergoeding.

Artikel 5 Retourrecht

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen vijf dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking te worden gemeld.
3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.

Artikel 6 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk een afwijkende termijn is overeengekomen, in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 Incasso

1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening koper.
4. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 8 Garantie, klachten en aansprakelijkheid

1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.
2. Klachten met betrekking tot ( transport ) schade of tekorten in het geleverde dienden door de koper op de vrachtbrief/ pakbon te worden aangetekend en terstond aan gebruiker gespecificeerd te worden opgegeven. Bij gebreke daarvan verliest de koper jegens gebruiker al zijn rechten op grond van dergelijke schade of tekorten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de gebruiker.
3. Ten aanzien van kwaliteits- en kleurverschillen van het gebruikte materiaal zijn van toepassing de regelen vervat in de verkoop-leveringsvoorwaarden van onze desbetreffende leverancier.

Artikel 9 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht/

Artikel 10 Geschillen

1. De rechter voor wie de gebruiker verkiest haar vordering in te stellen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing.